Strømmodellering av Troms fylke

Introduksjon

I forbindelse med planlegging og dimensjonering av konstruksjoner i kystsonen er kunnskap om bølgeforhold ofte essensielt. For å sikre robusthet er man ofte interessert i ekstremtilfellene. Når det gjelder bølger vil dette si: hvor store bølger (bølgehøyde) kan oppstå i et gitt område? I dette prosjektet er det brukt en numerisk modell til å beregne ekstrembølgehøyde for Troms fylke.

Les mer …

Eksempel

Bølgene som er beregnet i dette prosjektet er bølger med 50 års returperiode, det vil si ekstrembølgehøyder som statistisk sett kun opptrer hvert 50. år. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i situasjoner med størst potensiale for å lage store bølger langs kysten, det vil si store havdønninger og sterk vind, og bruke data fra slike tilfeller som inngangsdata til bølgemodelleringen.

Les mer …

Kart

 

map

Figur 1

Bolge Figur1