Strømmodellering av Troms fylke

Introduksjon

En vanlig måte å innhente informasjon om strømbildet er gjennom direkte målinger ved utplassering av strømmålere. Dette gir nøyaktig informasjon om strømmen på målelokaliteten i utplasseringsperioden, men strømmen langs kysten og i fjordene kan imidlertid variere mye både i tid og fra område til område. Det kan derfor være vanskelig å lage nøyaktige kart som gir et godt bilde av forholdene over tid i et større område. Å kartlegge hele Troms fylke ved hjelp av målinger ville i praksis være en umulig oppgave. Et alternativ til målinger, og det som presenteres på denne siden, er strømkart basert på numeriske strømmodeller. En slik modell beregner strømsirkulasjon, fra matematiske ligninger. For å gjøre resultatene mest mulig realistiske inkluderes meteorologiske informasjon om vind, nedbør, lufttemperatur og luftfuktighet som drivkrefter i modellen. I tillegg brukes informasjon om tidevann og vanntilførsel fra elver. I dette prosjektet er det produsert strømkart for en periode på to år for hele Troms fylke.

Les mer …

Eksempel

Strømmodellen er kjørt for Troms fylke for årene 2009 og 2010. Strømbildet langs kysten varierer både i styrke og retning over tid, og det kan derfor være vanskelig å illustrere alle trekk ved strømbildet i noen få figurer. I kartløsningen presenteres det derfor utvalg figurer som oppsummerer hovedtrekkene ved strømvariasjonen. Dette inkluderer både kart for store områder med statistiske verdier for strømstyrke, temperatur og saltholdighet, samt muligheten til å hente frem data fra individuelle posisjoner, og få resultater fra den valgte posisjonen presentert i større detalj i en egen rapport.

Les mer …

Kart

 

map

Figur 1

Strom Figur1

Figur 2

Strom Figur2

Figur 3

Strom Figur3

Figur 4

Strom Figur4

Figur 5

Strom Figur5