Strømmodellering av Troms fylke

Smitteproblematikk i oppdrettsnæring

Smittsomme sykdommer og lakselussmitte er en kontinuerlig trussel for produksjon i oppdrettsanlegg. Dette henger delvis sammen med produksjonsøkningen fordi økende lokale biomasser av oppdrettsfisk øker smitteproduksjon og smittespredning.

I den tidlige fasen av næringsrettet lakseoppdrett var det sykdommer forårsaket av bakteriesmitte som representerte den største trusselen. Eksempler er sykdommene kaldtvannsvibriose (Hitrasyke) og furunkulose. Disse forårsaket store tap og stort forbruk av antibiotika. Nå er det imidlertid utviklet effektive vaksiner for de viktigste bakteriesykdommene, slik at disse ikke lenger utgjør en stor trussel. Samtidig er bruk av antibiotika i laksefiskoppdrett redusert til nært null på grunn av disse vaksinene.

Det har imidlertid vist seg mye vanskeligere å beskytte fisken mot sykdommer forårsaket av viralt smittestoff, med vaksiner. I dag er det derfor virussykdommer som utgjør den største trusselen.  Eksempler på viktige virussykdommer i dag er pankreas sykdom (PD), forårsaket av salmonid alpha virus; og infeksiøs lakseanemi (ILA), forårsaket av infeksiøs lakseanemi virus. Begge disse sykdommene er relativt strengt regulert på den måten at det er plikt til å utrede om disse kan være opphavet til observerte helseproblemer i oppdrettsfisk, og hvis det er tilfelle, skal dette rapporteres til fiskehelsemyndighetene.  For ILA, og delvis for PD, er det også krav om å slakte ut beholdninger av syk fisk for å hindre videre smittespredning.

Det andre store smitteproblemet i lakseoppdrett i dag er lakselus. Lakselus er krepsdyr som er parasittiske på laksefisk. Lakselus har vært funnet naturlig på vill laksefisk til alle tider. Problemet nå er at tettheten av laksefisk som står i sjø er mye større enn tidligere etter hvert som oppdrettsvirksomheten har vokst frem. Dette fører til at det er mange flere verter i miljøet som gjør det enklere å finne en vertsfisk for lakselusa, samtidig som det er mange flere verter å produsere smittestoff på. Disse tetthetsavhengige effektene ser man tydelig ved at lakselusproblemene er størst der oppdrettsvirksomheten er mest intens, det vil si der det er størst biomassetetthet av oppdrettslaks.

 Weblogo TF  weblogo Akvaplan

Kart

 

map